Bezorg- en legservice door heel Nederland
200.000m² laminaat op voorraad
7 dagen geopend
Onze prijzen zijn altijd incl. btw

Algemene voorwaarden

Artikel 1 Definities :


In deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven :

Tegels en Sanitair Outlet Heerenveen : 
De onderneming met de handelsnaam “Tegels en Sanitair Outlet Heerenveen “,

De website : www.onlinetegelsbestellen.com  is onderdeel van Tegels en Sanitair Outlet Heerenveen
De website van Tegels en Sanitair Outlet Heerenveen, en alle onderliggende pagina’s, met uitdrukkelijke uitzondering van de op de website aanwezige ‘links’ naar andere websites.

Product :
Het artikel of de artikelen die door het sluiten van de overeenkomst tussen Tegels en Sanitair Outlet Heerenveen en de klant binnen een overeengekomen termijn aan de klant geleverd dient of dienen te worden, en waarvoor de klant de overeengekomen prijs dient te betalen.

Klant :
Iedere natuurlijke persoon die met Tegels en Sanitair Outlet Heerenveen handelt, als bedoeld in boek 7 BW (consument).

 


Artikel 2 Algemeen :

 

 

Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding en/of offerte, alsmede op iedere overeenkomst tussen Tegels en Sanitair Outlet Heerenveen en de klant, alsmede de uitvoering van de overeenkomst.

 


Artikel 3 Aanbiedingen, offertes en bestellingen :

 

1.

Alle op de website getoonde aanbiedingen zijn geldig gedurende de periode dat deze op de website getoond worden, en het betreffende product door leverancier/producent geleverd kan worden. Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, worden alle meubelen, zoals wc’s, baden, wastafels, douchecellen etc., geleverd zonder toebehoren zoals kranen, verbindingsstukken, hoe ook genaamd, ook indien deze op de site wel bij het product op de foto en/of tekening worden getoond.

2.

Tegels en Sanitair Outlet Heerenveen staat er voor in dat uitsluitend originele en nieuwe producten worden aangeboden. Replica’s en/of vervalsingen en/of verouderde producten worden dus uitdrukkelijk niet via de site aangeboden. Indien een product niet aan deze standaard voldoet wordt dit door onlinetegelsbestellen.com in iedere fase van de aankoop duidelijk aan de klant medegedeeld en/of kenbaar gemaakt.

3.

Productfilmpjes, afbeeldingen, (technische) tekeningen, maten en gewichten van te leveren producten zijn zo nauwkeurig mogelijk weergegeven op de website. Tegels en Sanitair Outlet Heerenveen is echter niet aansprakelijk voor (de gevolgen van) fouten daarin, en/of afwijkingen daarin.

4.

De prijzen in de genoemde aanbiedingen, offerten en/of bestellingen zijn inclusief BTW, exclusief de wettelijke verwijderingsbijdrage, en exclusief verzendkosten, tenzij anders aangegeven.

5.

Tegels en Sanitair Outlet Heerenveen betracht uiterste zorgvuldigheid bij het samenstellen en onderhouden van onze website en maakt gebruik van bronnen die betrouwbaar worden geacht. Tegels en Sanitair Outlet Heerenveen staat echter niet in voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie, noch voor het foutloos en/of ononderbroken functioneren van de website. Aan de geboden informatie kunt u geen rechten ontlenen. Dit betekent dat Tegels en Sanitair Outlet Heerenveen niet verantwoordelijk is voor kennelijke foutieve weergaven van prijzen van producten. Op het moment dat prijzen kennelijk foutief op de website getoond worden kan Badkamermarkt niet gehouden worden om het product voor de op de website kennelijk foutief weergegeven prijs te moeten leveren. Tegels en Sanitair Outlet Heerenveen zal de klant bij kennisneming van de fout hiervan direct op de hoogte stellen.
De geboden informatie is niet bedoeld als vervanging van deskundig advies. Zonder verificatie of nader advies is gebruikmaking van de geboden informatie voor eigen rekening en risico van de gebruiker.
Het is de gebruiker van deze site niet toegestaan de informatie door te geven, te vermenigvuldigen of te verspreiden zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van ons.
Indien u via deze website een pagina raadpleegt van derden (zgn. link), wijzen wij u erop dat deze informatie wordt verstrekt door de derde die op de betreffende pagina wordt genoemd. Wij aanvaarden dan ook geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de informatie op deze sites.

 


Artikel 4 Overeenkomst :

 

1.

De overeenkomst komt tot stand wanneer de klant een bestelling heeft afgerond, en Tegels en Sanitair Outlet Heerenveen de klant per e-mail een orderbevestiging heeft gezonden.

2.

Indien op verzoek van de klant door Tegels en Sanitair Outlet Heerenveen een offerte is uitgebracht, komt de overeenkomst tot stand zodra de klant deze offerte per e-mail heeft geaccepteerd, en Tegels en Sanitair Outlet Heerenveen de klant per e-mail een orderbevestiging heeft gestuurd conform de door de klant geaccepteerde offerte.

3.

Bij bestellingen die de somma van € 5.000,00 te boven gaan, en/of offerten voor meer dan een bedrag groot € 5.000,00, komt evenwel nimmer een overeenkomst op afstand tot stand, ook niet indien per abuis Tegels en Sanitair Outlet Heerenveen een orderbevestiging heeft gezonden. In dat geval zal aan de klant een door de klant voor akkoord getekende orderbevestiging/offerte worden gezonden, en zijn uitsluitend van toepassing de daarin opgenomen en de daarbij gevoegde voorwaarden. Eerst na ontvangst door Tegels en Sanitair Outlet Heerenveen van een door de klant voor akkoord getekende ontvangstbevestiging/offerte komt de overeenkomst tot stand.

4.

Hetgeen in lid 3 van dit artikel is bepaald, is eveneens volledig en onverkort van toepassing bij bestellingen en/of offerten betrekking hebbende op speciaal voor de klant te bestellen en/of op maat te maken producten, met andere woorden op alle producten die niet standaard geleverd kunnen worden, en evenmin als zodanig worden aangeboden.

 


Artikel 5 Levering :

 

1.

Tegels en Sanitair Outlet Heerenveen zal zich inspannen om binnen de aangegeven termijnen te leveren. Echter de in de offerte of op de site genoemde/aangegeven levertermijnen gelden nimmer als fatale termijnen. Tegels en Sanitair Outlet Heerenveen is niet aansprakelijk voor welke overschrijding van een levertermijn dan ook.

2.

Indien een in de orderbevestiging/website aangegeven levertijd evenwel met meer dan een maand wordt overschreden, is de klant gerechtigd de order middels een aangete­kend schrijven te annuleren. De klant dient Tegels en Sanitair Outlet Heerenveen echter altijd in de gelegenheid te stellen alsnog binnen 10 dagen na de datum van het aangetekend schrijven te leveren.
Tenzij sprake is van rechtstreekse levering, af magazijn, dat wil zeggen de klant haalt het product en/of de producten zelf op, geschiedt levering op het overeengekomen afleveradres, waarbij Tegels en Sanitair Outlet Heerenveen de wijze van verzending bepaalt. Tegels en Sanitair Outlet Heerenveen brengt voor bestellingen onder € 150,- een bedrag van € 6,75,- verzend/administratiekosten in rekening.
Bij palletbestellingen wordt indien nodig 1 pallet gerekend a € 55,00 incl. btw ongeacht het aantal pallets.
Voor levering op Texel of op 1 van de andere Waddeneilanden brengen wij € 35,00 extra in rekening.
Levering in België is ook mogelijk, hiervoor worden € 6,75,-  transportkosten berekend (pakketverzendingen) en € 75,00 transportkosten voor 1 pallet van 120x80x220cm. De betaling geschiedt in dat geval of 3 dagen vóór levering of á contant (rembourskosten voor betaling á contant voor België + € 7,50). U kunt ook de materialen afhalen bij één van de afhaallocaties. Alleen bij afhalen te Heerenveen [hoofdkantoor Tegels en Sanitair Outlet Heerenveen] kan contant betaald worden.
Levering geschiedt uitsluitend aan de (eerste) voordeur, op de begane grond; eventueel verticaal transport dient door de klant zelf te worden verzorgd, en daarvoor draagt Tegels en Sanitair Outlet Heerenveen geen enkele verantwoording.

3.

Indien de klant niet aanwezig is op de afgesproken dag en het aangegeven dagdeel op het overeengekomen afleveradres, of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk om te komen tot aflevering, zal het aangekochte product c.q. de aangekochte producten in overleg opnieuw worden aangeboden.

4.

Badkamermarkt betracht de grootste zorg om leveringen compleet en tijdig te laten verlopen. Mocht dit bij een levering onverhoopt niet het geval zijn dan betrachten wij de grootste mogelijke nazorg om de (rest)-levering z.s.m. te voldoen.

5.

In geval van niet tijdige levering kan Tegels en Sanitair Outlet Heerenveen geen verantwoordelijkheid of kosten dragen die gemaakt worden door het inhuren van loodgieters, installateurs e.d. die niet verder kunnen met nog of reeds aangevangen werkzaamheden bij een klant.

 


Artikel 6 Retourzendingen:

 

1.

Voor wat betreft retourzendingen maakt Tegels en Sanitair Outlet Heerenveen onderscheid tussen voorraadartikelen en artikelen die speciaal voor u zijn besteld. Wand- en vloertegels worden niet retour genomen.
Een speciaal voor u geproduceerd artikel kan door ons niet retour worden genomen. Retourmeldingen van voorraadartikelen dienen binnen 7 dagen na levering via info@tegelsensanitair outletheerenveen aangemeld te worden. Daarna zijn retourzendingen/meldingen niet meer mogelijk! 
De transportkosten voor het retourzenden zijn volledig voor rekening van de klant.

2.

Eventuele schade welke ontstaat tijdens het retourzenden is voor rekening en verantwoording van de klant.

3.

Voorts behoeft Tegels en Sanitair Outlet Heerenveen uitsluitend retourzendingen van product en/of producten te accepteren indien:

het product en/of de producten in de originele onbeschadigde en onbeschreven verpakking zitten

het product en/of de producten in originele staat zijn

het product en/of de producten niet gebruikt zijn geweest

het product en/of de producten schoon zijn

het product en/of de producten niet ingebouwd of gemonteerd zijn geweest

het product en/of de producten niet ingebouwd is en/of zijn geweest dan wel op enigerlei wijze gemonteerd is en/of zijn geweest, bijbehorende montagematerialen voorzover van toepassing, volledig aanwezig zijn, en zich bevinden in de originele verpakking, hetgeen ook geldt voor de originele handleidingen en meegeleverde accessoires.

 


Artikel 7 Garantie :

 

1.

Op de door Tegels en Sanitair Outlet Heerenveen geleverde producten wordt een garantie gegeven voor in beginsel de duur van 1 jaar.

2.

Mocht evenwel door onze leveranciers c.q. fabrikant een kortere garantietermijn in acht worden genomen, dan geldt die kortere termijn als de tussen de klant en Tegels en Sanitair Outlet Heerenveen overeengekomen garantietermijn.

3.

De verplichtingen voortvloeiende uit de garantie strekken nooit verder dan waartoe de leverancier van Tegels en Sanitair Outlet Heerenveen en/of de fabrikant van het product en/of de producten gehouden is ingevolge de door die leverancier en/of die fabrikant gehanteerde garantievoorwaarden.
De klant verplicht zich kennis te nemen van de bijgeleverde garantievoorwaarden, en is zich ervan bewust dat hij zich verder kan informeren op de website van de leverancier/fabrikant van het product.

4.

De klant zal nimmer een beroep kunnen doen op de garantie wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onjuiste montage, onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Tegels en Sanitair Outlet Heerenveen, de klant of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan het product en/of de producten en/of dit product en/of deze producten hebben aangewend voor doeleinden waarvoor het product en/of de producten niet is bestemd.


Artikel 8, Reclames :

 

1.

De klant dient direct bij levering van het product en/of de producten het alsdan geleverde direct te controleren op zichtbare gebreken, en/of het geleverde met de overeenkomst overeenstemt.

2.

Reclames over zichtbare gebreken en/of niet-levering conform de orderbevestiging dienen op straffe van verval van recht uiterlijk binnen 48 uren na levering schriftelijk te geschieden. Na afloop van deze periode zal Tegels en Sanitair Outlet Heerenveen derhalve nimmer produkten retour nemen, ook niet indien de produkten niet conform de orderbevestiging geleverd blijken te zijn en met name niet indien de produkten niet meer aan de eisen in artikel 6.3 van de algemene voorwaarden blijken te voldoen.

3.

Reclames over beschadigingen op of aan het produkt zijn slechts ontvankelijk indien het product en/of de producten niet ingebouwd is en/of zijn geweest dan wel op enigerlei wijze gemonteerd is en/of zijn geweest.

4.

In geval van tijdige reclamatie heeft de klant niet het recht haar betalingsverplichtingen op te schorten.

5.

Alle reclames, van welke aard ook, kunnen slechts aanleiding geven tot vervanging van het geleverde, of, indien zulks redelijkerwijs onmogelijk is, tot restitutie van de aankoopsom.

 


Artikel 9, Aansprakelijkheid :

 

1.

Indien het door Tegels en Sanitair Outlet Heerenveen geleverde product en/of geleverde producten gebrekkig is en/of zijn, is de aansprakelijkheid jegens klant beperkt tot hetgeen in deze voorwaarden onder het kopje “Garantie” is bepaald, met dien verstande dat de verplichting tot schadevergoeding, in alle gevallen, beperkt is tot maximaal een bedrag groot 2 maal de aankoopsom van het product dat tot schade heeft geleid.

2.

Nimmer is Tegels en Sanitair Outlet Heerenveen aansprakelijk voor schade ontstaan door een gebrek in de zin van de regeling Productaansprakelijkheid (boek 6, titel 3, afdeling 3 BW).

3.

Evenmin is Tegels en Sanitair Outlet Heerenveen aansprakelijk indien de schade is te wijten aan opzet en/of grove schuld en/of verwijtbaar handelen, dan wel onoordeelkundig en/of oneigenlijk gebruik door de klant van het geleverde product en/of de geleverde producten.

4.

Tegels en Sanitair Outlet Heerenveen kan helaas geen verantwoordelijkheid of kosten dragen die gemaakt worden door het inhuren van loodgieters, installateurs e.d. die om welke reden dan ook niet verder kunnen met nog of reeds aangevangen werkzaamheden bij een klant. Dit betekent dat Tegels en Sanitair Outlet Heerenveen nooit de kosten zal vergoeden die ontstaan indien een door Tegels en Sanitair Outlet Heerenveen geleverd product gebreken blijkt te hebben.

 


Artikel 10, Overmacht :

 

1.

Tegels en Sanitair Outlet Heerenveen is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting voortvloeiende uit enige overeenkomst als bedoeld in deze voorwaarden, indien Tegels en Sanitair Outlet Heerenveen daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld, en noch krachtens de wet, of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt of dient te komen, waaronder begrepen alle van buiten komende oorzaken, voorzien, of onvoorzien, of onvoorzienbaar, waarop Tegels en Sanitair Outlet Heerenveen geen invloed kan uitoefenen, werkstakingen in het bedrijf van Tegels en Sanitair Outlet Heerenveen daaronder begrepen.

2.

Tegels en Sanitair Outlet Heerenveen komt ook een beroep op overmacht als bedoeld in lid 1 toe, indien die overmacht ontstaat nadat Tegels en Sanitair Outlet Heerenveen haar verplichtingen had moeten nakomen.

3.

Indien de overmacht langer dan twee maanden voortduurt, zijn beide partijen gerechtigd de ontbinding van de overeenkomst in te roepen.

 


Artikel 11, Betaling :

 

1.

Tegels en Sanitair Outlet Heerenveen accepteert 3 betaalwijzen:
-Betaling onder rembours
-iDEAL
-3 dagen voor levering bijgeschreven

-Bij afhalen kan gepint worden en/of contant worden afgerekend.

2.

Betaling onder rembours (d.m.v. een eenmalige machtiging) direct voorafgaand aan de feitelijke levering. Voor de duidelijkheid: het is niet mogelijk om contant te betalen. Bij betaling onder rembours brengt Tegels en Sanitair Outlet Heerenveen € 7,50 administratiekosten in rekening.
Remboursbetalingen zijn mogelijk tot een bedrag van maximaal € 2500,-. Orders boven dit bedrag zijn dus niet onder rembours te betalen. Remboursbetaling is alleen mogelijk bij verzending binnen Nederland.
Indien de houder van het bankrekeningnummer, vermeld op de eenmalige machtiging niet in eigen persoon de artikelen in ontvangst neemt, moet zijn/ haar plaatsvervanger altijd de betreffende bankpas of een kopie daarvan ter controle aan de chauffeur te overhandigen. Vanzelfsprekend dienen de persoonsgegevens en het banknummer op de eenmalige machtiging met de bankpas te corresponderen.

3.

iDEAL: u betaalt de order direct bij bestelling via het automatisch betalingssysteem iDEAL.

4.

Indien betaling voorafgaand aan de levering is overeengekomen, dient het verschuldigde bedrag tenminste drie werkdagen voor de overeengekomen leverdatum te zijn bijgeschreven op de bankrekening van Tegels en Sanitair Outlet Heerenveen, bij gebreke waarvan de levering wordt uitgesteld, met toepassing van artikel 5 lid 3 van deze voorwaarden, en is de klant de wettelijke rente verschuldigd vanaf de oorspronkelijk overeengekomen leveringsdatum.

5.

Indien de klant na schriftelijke aanmaning volhardt in de non-betaling, dan wel, na schriftelijke aanmaning, weigert medewerking te verlenen aan alsnog levering op een normale werkdag binnen de normale werktijden binnen 14 dagen na bedoelde schriftelijke aanmaning, is Tegels en Sanitair Outlet Heerenveen gerechtigd de buitengerechtelijke ontbinding van de overeenkomst in te roepen. Alsdan is de klant verschuldigd aan Tegels en Sanitair Outlet Heerenveen, bij wege van schadevergoeding onder algemene titel, een bedrag groot 50% van de koopsom, te vermeerderen met de wettelijke rente daarover vanaf de dag der buitengerechtelijke ontbinding.

6.

Indien U een bestelling langer dan 3 maanden op afroep wilt plaatsen, vragen wij een aanbetaling van 10% van de koopsom van de bestelling.

 


Artikel 12, Geschillen :

 

1.

Alle geschillen, ook die slechts als zodanig door een der partijen wordt ervaren, dienen bij uitsluiting te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van Tegels en Sanitair Outlet Heerenveen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Tegels en Sanitair Outlet Heerenveen staat evenwel vrij het geschil voor te leggen aan de ingevolge de Wet bevoegde rechter.

2.

Op elke overeenkomst tussen Tegels en Sanitair Outlet Heerenveen en de klant is bij uitsluiting van elk ander recht uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

"Hele vriendelijke behulpzame mensen. Alle heel hartelijk bedankt voor onze schitterende vloer. En Justin, je hebt echt topwerk geleverd, de vloer ligt er echt schitterend bij"

- Jan de Graaf

Bezorg- en legservice door heel Nederland

Laminaat-plaza bezorgt laminaat door heel Nederland binnen 24 uur. En onze service houdt niet op bij levering. U heeft ook de mogelijkheid om het laminaat door ons te laten leggen. Dankzij deze service bent u verzekerd van een professioneel en prachtig aangelegde vloer die volledig tot zijn recht komt. Na aanleg krijgt u 7 tot 25 jaar garantie op uw laminaatvloer, de precieze garantie verschilt per vloer.

Lees meer

Laminaat en PVC van alle topmerken

Bezorg- en legservice door heel Nederland
200.000m² laminaat op voorraad
7 dagen geopend
Onze prijzen zijn altijd incl. btw

De voordelen van een laminaatvloer

Laminaat is het beste alternatief voor een houten of een parketvloer. Het grote voordeel van laminaat is dat het net zo’n mooie en warme uitstraling heeft als een houten vloer, maar veel onderhoudsvriendelijker is. Vlekken verwijdert u eenvoudig met water, zonder dat u hiermee het laminaat beschadigt. De toplaag van onze laminaatvloeren zijn van hoogwaardige kwaliteit en zeer slijtvast.

Stel uw vraag

Uitgebreid assortiment laminaat in Almere

U vindt bij Laminaat-plaza goedkoop laminaat van Europese topmerken. Onze restpartijen koopt u al vanaf € 2,49 per vierkante meter inclusief btw. Door het inkopen van grote partijen laminaat zijn wij in staat om onze prijzen laag te houden, zonder dat u inlevert op kwaliteit en service. Uiteraard heeft u ook keuze uit een groot en divers aanbod van PVC, parket, ondervloeren en plinten.

Bekijk onze showroom